westelijke langstraat bodac

Explosieven detectie Westelijke Langstraat Waalwijk

Concrete

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied, namelijk de Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura 2000-gebied en waardevol landschap met veel natuur- en cultuurhistorie. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. De komende jaren wordt nieuwe natuur ontwikkeld en bestaande natuur en landschap behouden en hersteld. Een van de maatregelen is een hoger en stabieler waterpeil, zodat er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

westelijke langstraat bodac

Explosieve oorlogsresten detecteren Bodac

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is in opdracht van het waterschap Brabantse Delta het gebied onderzocht op de aanwezigheid van explosieve oorlogsresten (OO). Dit wordt gedaan door een passieve niet-realtime oppervlaktedetectie uit te voeren. De bodem wordt gescand met een rijdend voertuig en de gegevens worden op een later tijdstip uitgelezen. De gegevens van deze detectie zijn door ons geanalyseerd en geïnterpreteerd op waarden conform de ter plaatse verwachte OO. In totaal werden ongeveer 4.000 significante objecten geïdentificeerd. In opdracht van aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven worden de objecten benaderd en afgevoerd. Het naderen van deze objecten is gestart in week 12 2021. Een gebied waar ontgravingen zullen plaatsvinden voor vaarwegen is nog niet onderzocht. Dit onderdeel wordt de komende tijd onderzocht door aanvullende detectie uit te voeren en zo nodig te benaderen. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de normen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in de CS-OOO.

Omgevingscommunicatie

Het project is te volgen in de BouwApp onder 'natuur ontwikkeling Westelijke Langstraat' en via de site van het waterschap: www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat. Updates van het werk, foto's en video's zullen hier worden geplaatst. Tot slot wordt om veiligheidsredenen geadviseerd om tijdens de werkzaamheden niet in de buurt te komen.

De initiatiefnemers van dit project zijn: Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Gemeente Waalwijk

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais