wet- en regelgeving archeologie

Wet- en regelgeving en AMZ-cyclus

Kom meer te weten over het Wet- en regelgeving en het stappenplan bij archeologisch onderzoek. 

Vraag offerte aan
Concrete

Wet- en regelgeving 

In 1992 ondertekende Nederland het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed (kortweg ‘het Verdrag van Malta’). Sindsdien is het uitgangspunt van het (rijks)beleid dat archeologische waarden volwaardig meetellen in beslissingen over de ruimtelijke inrichting van ons land. Via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het verdrag in 2007 wettelijk verankerd in de herziene Monumentenwet 1988.

Uitgangspunten van dit wettelijke kader zijn:

 • Streven naar behoud in situ van archeologische waarden.
 • Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven.
 • De verstoorder betaalt voor het archeologische onderzoek en de documentatie ervan, wanneer behoud in situ niet mogelijk is.

Den Ouden Bodac geeft je graag advies m.b.t. archeologische monumentenzorg en de huidige wet- en regelgeving. 

Stappenplan Archeologie 

Om de kosten voor archeologisch onderzoek in de hand te houden, is het proces van archeologisch onderzoek onderverdeeld in verschillende processtappen (de Archeologische MonumentenZorg-cyclus) die niet noodzakelijkerwijs altijd allemaal uitgevoerd hoeven worden.

 1. Bureauonderzoek
 2. Inventariserend Veldonderzoek - Overig (IVO-O)
  • Verkennende fase
  • Karterende fase
 3. Inventariserend Veldonderzoek – Proefsleuven (IVO-P)
 4. Opgraven
   

Subsidieregeling

In principe bestaat er geen subsidieregeling voor archeologisch onderzoek omdat het ‘verstoorder betaalt’ principe één van de uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is.

Verschillende gemeenten hanteren eigen compensatieregelingen voor excessieve kosten die uit verplicht archeologisch onderzoek voortvloeien. De criteria om voor compensatie in aanmerking te komen verschillen per gemeente. Het verdient dus aanbeveling om wanneer u voor verplicht archeologisch onderzoek gesteld wordt, bij de gemeente navraag te doen of een compensatieregeling bestaat.

Bekijk het Stappenplan Archeologie

Advies nodig?

Contactpersoon: Marc van Oers
Adres: Het Zuiderkruis 37
5215 MV, 's-Hertogenbosch
Telefoon: +31623668078
Email: m.vanoers@bodac.nl

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais