grondbank de kempen

Grondbanken

Bij vier grondbanken in Nederland bieden we een op- en overslagmogelijkheid voor zand, grond, puin en bouwstoffen.

Neem contact op
Concrete
Soil

Op Bedrijvenpark het Chijnsgoed te Sterksel heeft Brabob in 2007 een grondbank opgericht onder de naam ‘Grondbank De Kempen’. Brabob heeft hiermee het initiatief genomen een op- en overslaglocatie te exploiteren gericht op hergebruik en recycling van zand, grond, puin en bouwstoffen.

De grondbank beschikt over een milieuvergunning voor het be- en verwerken van een groot aantal (verontreinigde) afvalstoffen. Zo kunnen ook verontreinigde grond, grond met invasieve exoten (Japanse Duizendknoop) en minerale afvalstoffen worden ingenomen en bewerkt. Vanuit voorraad worden gekeurde producten voor de grond- weg- en waterbouw geleverd, zoals: zand voor ophoging of zand voor zandbed, schone teelaarde of granulaten.

Grondbank de Kempen is door de overheid erkend conform BRL9335-1. Doelstelling van dit protocol is om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen (hergebruiks)grond te kwalificeren volgens de bodemkwaliteitsklassen van het Besluit bodemkwaliteit. Met dit protocol wordt de kwaliteit van het proces van vrijkomen tot en met de toepassing van grond of baggerspecie gewaarborgd.

Op Grondbank De Kempen kunt u uw minerale afvalstoffen van alle milieu- en civieltechnische kwaliteiten brengen. Vanuit voorraad kunt u onder andere de volgende gecertificeerde producten met retourbevrachting halen:

  • zand voor ophoging of voor zandbed.
  • schone teelaarde.
  • korrelmix en granulaten.

Ook bij behoefte aan tijdelijke opslagruimte kan Grondbank De Kempen u faciliteren.

Bewerking en verwerking

Grondbank De Kempen is door de overheid erkend conform BRL7500 voor het be- en verwerken van verontreinigde grond. Toegestaan zijn biologische reiniging, immobilisatie, zeven en scheiden van afvalstromen.

Immobilisatie is een bewerking van minerale afvalstoffen, waaronder grond, met als doel het vastleggen van de verontreinigde stoffen, zodat deze geen bedreiging meer vormen voor het milieu. Het immobilisaat is een nuttig toepasbare bouwstof, bijvoorbeeld als funderingslaag bij bedrijfsterreinen.

Bij immobilisatie wordt een afvalstroom gemengd met chemische stabilisatiemiddelen, waarna meestal cement of een mengsel van kalk en vliegas wordt toegevoegd. Hierna vindt meestal verdichting gevolgd door uitharding plaats om een vormvast product te verkrijgen. De verontreinigende stoffen worden op deze wijze opgesloten in een calciumsilicaatmatrix. Additieven ten behoeve van neutralisatie, oxidatie, reductie, ionenwisseling e.d. worden gebruikt om extra chemische binding van de verontreinigende stoffen te bewerkstelligen.

Biologische reiniging berust op vermindering van de hoeveelheid verontreinigende stoffen (met name olie verbindingen) door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Er wordt gestreefd naar afbraak van de verontreinigingen tot maximaal klasse industrie conform het Besluit bodemkwaliteit. Biologische reiniging is met name geschikt voor zandige bodem. Hierin zijn de milieuomstandigheden beter dan in kleigrond of leem.

Afbraak vindt hoofdzakelijk plaats als de verontreiniging is opgelost in de waterfase die het micro-organisme omringt. Factoren die een rol spelen bij de afbraak zijn:

  • de biobeschikbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de verontreinigende stoffen beschikbaar zijn voor omzetting door micro-organismen.
  •  de aanwezigheid van de juiste micro-organismen.
  •  de milieu-omstandigheden zoals de beschikbaarheid van zuurstof, nutriënten, temperatuur, vochtgehalte, pH, redoxpotentiaal en de afwezigheid van toxische stoffen.
locatie grondbanken 5.0

Wil je van jouw grond af? 

Grondbank de Kempen
Past. Thijssenlaan 43
6029 RL Sterksel

Grondbank Midden-Brabant
Statendamweg 100 
4905 BP Oosterhout 

Grondbank de Brabantse Wal
Zonnekreekseweg 2
4651 PM Steenbergen

Grondbank De Peel 
Gerstdijk 6
5704 RG Helmond

Contact voor grondbanken

Contactpersoon: Cas Raaijmakers
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31630928959
Email: c.raaijmakers@denoudengroep.com

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais